Reklama

Regulamin

Regulamin Serwisu AUTOSTUFF.PL

(zwany dalej „Regulaminem”)

§ 1

Wstęp

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy polskiego prawa.
 2. Przedmiotem regulacji są warunki funkcjonowania Serwisu Internetowego AUTOSTUFF.PL, znajdującego się pod adresem internetowym http://www.autostuff.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu AUTOSTUFF.PL (zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych), a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 3. Każdy Użytkownik zarejestrowany z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią tego Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po akceptacji wszystkich jego postanowień. Każdy Użytkownik niezarejestrowany zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu niezwłocznie po wyświetleniu witryny internetowej zawierającej Serwis, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika niezarejestrowanego jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu i zobowiązuje Użytkownika do przestrzegania jego postanowień.    

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Uodo - ustawa dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.);
 2. Usude - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
 3. Administrator to podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest Marquard Media Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 02-305, Aleje Jerozolimskie 142A., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199 , NIP 5220059682, REGON: 010279247;
 4. Administrator danych osobowych to zgodnie z art. 7 pkt. 4 uodo organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, o których mowa w art. 3 uodo, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Marquard Media Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa 02-305, Aleje Jerozolimskie 142A., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199 , NIP 5220059682, REGON: 010279247;
 5. Użytkownik zarejestrowany to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz Rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Serwis. Osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście, oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo.
 1. Użytkownik niezarejestrowany to osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z określonych przez Administratora zasobów Serwisu o tematyce motoryzacyjnej udostępnionych dla niej bez przeprowadzenia procesu rejestracji w Serwisie. Osobą posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych jest osoba małoletnia, która ukończyła lat trzynaście, oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo.

 

Jeżeli niniejszy Regulamin posługuje się terminem Użytkownik Serwisu bądź Użytkownik, bez określenia, czy chodzi o Użytkownika zarejestrowanego, czy też Użytkownika niezarejestrowanego, w rozumieniu niniejszego Regulaminu obejmuje to zarówno Użytkownika zarejestrowanego, jak i niezarejestrowanego.

 

 1. Baza Użytkowników Serwisu to zbiór danych osobowych, w tym zdjęć oraz innych materiałów, a także wypowiedzi, które Użytkownik Serwisu udostępnił, akceptując Regulamin Serwisu, przetwarzany w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
 2. Konto to udostępnione Użytkownikowi zarejestrowanemu miejsce na zasobie sieciowym Serwisu, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
 3. Profil to dedykowana Użytkownikowi zarejestrowanemu podstrona Serwisu zawierająca dane, zdjęcia oraz wszelkie inne materiały, w tym wypowiedzi które z własnej woli udostępnił on w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy zarejestrowani, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Login/Nick to przybrana na etapie rejestracji Konta nazwa Użytkownika zarejestrowanego.
 5. Serwis to portal internetowy, który znajduje się pod następującym adresem internetowym http://www.autostuff.pl. Serwis jest platformą internetową, stanowiącą zestawienie różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiającą Użytkownikom niezarejestrowanym korzystanie z określonych przez Administratora zasobów Serwisu dla nich dostępnych, w tym do anonimowego bądź pod przybranym pseudonimem dodawania komentarzy, a Użytkownikom zarejestrowanym umożliwiająca również dodawanie własnych komentarzy, informowanie innych Użytkowników o swoich preferencjach motoryzacyjnych i posiadanych pojazdach, edytowanie swojego profilu, dodawanie awatarów, oraz świadczący na rzecz Użytkowników inne usługi drogą elektroniczną.
 6. Regulamin to niniejszy dokument regulujący prawa i obowiązki Użytkowników zarejestrowanych oraz Użytkowników niezarejestrowanych, a także Administratora. Regulamin to również jego Załączniki, które stanowią integralną część dokumentu. Regulamin jest dostępny w siedzibie Administratora oraz na stronie internetowej pod adresem www.autostuff.pl . Przedmiotowy Regulamin świadczenia usługi dostępu do Serwisu stworzony został na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

§ 3

Przedmiot usługi dostępu do Serwisu

Usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu obejmuje:

1)     w przypadku Użytkowników niezarejestrowanych - korzystanie przez takiego Użytkownika z określonych przez Administratora treści Serwisu dostępnych bez przeprowadzenia procesu rejestracji;  

2)     w przypadku Użytkowników zarejestrowanych usługa świadczona na podstawie niniejszego Regulaminu obejmuje, oprócz zakresu wskazanego w pkt 1 powyżej, również dostęp do różnego rodzaju usług internetowych, umożliwiających Użytkownikom zarejestrowanym dodawanie własnych komentarzy, informowanie innych Użytkowników o swoich preferencjach motoryzacyjnych i posiadanych pojazdach, edytowanie swojego profilu, dodawanie awatarów, udostępnianie danych, wypowiedzi, zdjęć, filmów oraz wszelkich innych materiałów.

§ 4

Zasady korzystania z Serwisu AUTOSTUFF.PL

 1. Właścicielem Serwisu jest Administrator.
 2. Przedmiotem działalności Serwisu jest:
  1. prowadzenie Bazy Użytkowników Serwisu zarejestrowanych,
  2. umożliwienie Użytkownikom niezarejestrowanym dodawania komentarzy, a Użytkownikom zarejestrowanym także edycję własnego profilu, oraz dodawanie własnych informacji z zakresu tematyki Serwisu,
  3. udostępnianie Użytkownikom zarejestrowanym miejsca w Serwisie w celu umieszczania w nim przez tych Użytkowników - danych, zdjęć oraz awatarów,
  4. udostępnianie Użytkownikom zarejestrowanym oraz Użytkownikom niezarejestrowanym zasobów Serwisu o tematyce motoryzacyjnej.
 3. Użytkownik, który chce korzystać z Serwisu musi posiadać dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów (przeglądarka), akceptujący pliki Cookie. Użytkownik zarejestrowany powinien również posiadać  konto poczty elektronicznej.
 4. Nazwa Serwisu AUTOSTUFF.PL, jego koncepcja, wygląd graficzny oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. W tym zakresie Serwis jest produktem stanowiącym własność intelektualną Administratora lub do którego Administratorowi przysługują autorskie prawa majątkowe udzielone na zasadzie licencji przez podmioty trzecie.
 1. Koszty wynikające z posługiwania się przez Użytkownika środkami porozumiewania się na odległość celem skorzystania z usługi ponosi Użytkownik, zgodnie z treścią umowy zawartej przez niego z podmiotem udostępniającym taki środek komunikowania się.

§ 5

Rejestracja w Serwisie AUTOSTUFF.PL

 1. Osoby rejestrujące się w Serwisie to jego Użytkownicy zarejestrowani.
 2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Serwisie jest dobrowolne oraz bezpłatne.
 3. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu rejestracyjnym znajdującym się pod adresem http://www.autostuff.pl/rejestracja.php.
 4. Z chwilą akceptacji formularza rejestracyjnego zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (w języku polskim). Umowa ta zawarta jest na czas nieokreślony.
 5. Użytkownik w procesie rejestracji zobowiązuje się zgodnie z prawdą podać w formularzu rejestracyjnym wymagane dane osobowe tj. adres e-mail, login, hasło.
 6. Akceptacja formularza rejestracyjnego w Serwisie przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. „Zapoznałem się z Regulaminem”,
  2. „Akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu i zobowiązuję się korzystać z Serwisu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu”,
  3. „Dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu”,
  4. „Dane osobowe, które podałem w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą”,
  5.  „Zezwalam na wykorzystanie mojego wizerunku w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie”,
  6. „Oświadczam, że osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły na to swojego zezwolenia”,
  7. „Oświadczam, że w stosunku do wszystkich treści umieszczonych przeze mnie w Serwisie (w tym w szczególności do zdjęć, filmów, wypowiedzi, oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przeze mnie do Serwisu) posiadam autorskie prawa majątkowe bądź jako ich właściciel, bądź jako podmiot uprawniony na podstawie licencji, a zakres posiadanych przeze mnie uprawnień obejmuje możliwość wykorzystywania tych treści przy wykorzystaniu usług dostępnych w Serwisie”,
  8. „Oświadczam, iż zamieszczenie przeze mnie danych innych osób nastąpiło w sposób legalny i legitymuję się przesłanką ich przetwarzania.”,
  9. „Oświadczam, iż przystępując do Serwisu i korzystając z niego zobowiązuję się działać nie naruszając praw osób trzecich”,
  10. „Przyjmuję do wiadomości, iż będą mi przesyłane na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail informacje systemowe, wiadomości od Administratora oraz informacje o utrudnieniach, zmianach jak również przerwach w działaniu Serwisu”.
  11. „Oświadczam, że w przypadku umieszczenia w Serwisie jakichkolwiek treści (w tym w szczególności do zdjęć, filmów, wypowiedzi, oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przeze mnie do Serwisu) udzielam Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z takich treści, powielanie ich, ich rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem za pośrednictwem Serwisu usług niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału”.
  12. „Oświadczam, że w przypadku umieszczenia w Serwisie jakichkolwiek treści (w tym w szczególności do zdjęć, wypowiedzi oraz wszelkich innych danych wprowadzonych przeze mnie do Serwisu) udzielam każdemu Użytkownikowi Serwisunieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do treści umieszonych przeze mnie za pośrednictwem Serwisu oraz na korzystanie z takich treści, ich powielanie i rozpowszechnianie, opracowywanie na ich podstawie utworów zależnych w ramach funkcji oferowanych przez Serwis oraz w granicach dozwolonych na podstawie niniejszego Regulaminu”.

§ 6

Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu uodo jest Marquard Media Polska Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa 02-305, Aleje Jerozolimskie 142A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004199 , NIP 5220059682, REGON: 010279247 (Administrator danych).
 2. W momencie akceptacji formularza rejestracyjnego zostaje zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną i Administrator danych przetwarza dane osobowe Użytkowników zarejestrowanych na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz pkt 5 uodo. Administrator danych może również przetwarzać dane eksploatacyjne wskazane w art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i w zakresie tam określonym.
 3. Administrator danych przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. nr 229, poz. 1497 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Administrator danych ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług oraz korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych, w tym wizerunku udostępnionego w Serwisie, poprzez  legitymowanie się przesłanką przetwarzania danych osobowych osób trzecich. Jeśli podstawa przetwarzania danych będzie budziła wątpliwość, czy Użytkownik ma prawo umieszczać dane osobowe, w tym wizerunek osoby trzeciej Administrator danych może odmówić zawarcia umowy świadczenia usługi (umieszczenie danych) albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym.
 1. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Użytkownik zarejestrowany ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania, przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
 1. Użytkownik poprzez akceptację formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych w zakresie w jakim jest to niezbędne do wykonania zawartej umowy, w celach statystycznych oraz w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora danych.
 2. W przypadku powzięcia przez Administratora danych wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym danych osobowych może on wezwać Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych lub zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy. Administrator danych może przetwarzać dane osobowe usługobiorcy w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika..
 3. Administrator danych jest uprawniony do udostępniania danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 4. Oprócz danych o Użytkowniku zebranych podczas rejestracji będą zbierane, za osobną zgodą, dane w postaci plików cookies, które będą służyć do celów reklamy oraz polepszenia Usług świadczonych przez Usługodawcę. Użytkownik poprzez akceptację formularza rejestracyjnego wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora.
 5. Dodatkowo będą zbieranie informacje o dacie dodania komentarza lub materiałów przez Użytkownika oraz adres IP komputera, z którego został nadany komentarz lub przesłany materiał, na co Użytkownik  wyraża zgodę.

§ 7

Warunki korzystania z Serwisu AUTOSTUFF.PL

 1. Użytkownik zarejestrowany może posiadać tylko jedno Konto.
 2. Zakazane jest udostępnianie swojego Konta innym osobom, jak również korzystanie z Kont należących do innych osób. Za udostępnienie Konta należy uznać przekazanie nazwy Użytkownika zarejestrowanego oraz hasła, jak również umożliwienie korzystania z Serwisu przez inne osoby po zalogowaniu Użytkownika.
 3. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu. W przypadku podejrzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika, Administrator ma prawo do zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów prawa. W takiej sytuacji Administrator jest uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
 4. Poprzez wejście do Serwisu lub poprzez akceptację formularza rejestracyjnego, Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wzorów przemysłowych oraz praw ochronnych do znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz praw z patentów do wynalazków Administratora i innych podmiotów,
  2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez legitymowania się przesłanką przetwarzania danych,
  3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników,
  4. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników i innych podmiotów,
  5. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz przyjętych w społeczeństwie norm moralnych. 
 5. Użytkownik, umieszczając na Koncie dane, w tym wizerunek lub inne treści, przyjmuje do wiadomości, że wgląd w te informacje będą mieli inni Użytkownicy oraz Administrator, a także że Administrator będzie je przetwarzał zgodnie z Regulaminem.
 6. W przypadku umieszczenia w Serwisie treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.), Użytkownik udziela Administratorowi nieodpłatnie, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Serwisie. Użytkownik tym samym zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania, utrwalania, rozpowszechniania w celach związanych z działalnością Serwisu oraz usunięcia z Serwisu.
 7. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację z uwagi na rasę, kulturę, pochodzenie etniczne lub filozoficzne, naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Administrator zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 9. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji (wglądu) w Konto Użytkownika zarejestrowanego w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

§ 8

Zasady korzystania z Serwisu

 1. Osoba rejestrująca się w Serwisie zobowiązana jest do podania następujących danych: adres e-mail, login/nick, oraz hasło.
 2. Osoba rejestrująca się w Serwisie może podać również inne dane osobowe.
 3. W Serwisie dla wszystkich Użytkowników jawny jest jedynie login/Nick podany w procesie rejestracji.
 4. Inne podane przez Użytkownika zarejestrowanego dane osobowe są jawne dla wszystkich Użytkowników zarejestrowanych.
 5. Użytkownik niezarejestrowany ma możliwość komentowania (anonimowo bądź pod przybranym pseudonimem) treści publikowanych przez redakcję i innych Użytkowników.
 6. Użytkownik zarejestrowany po zalogowaniu do Serwisu ma możliwość komentowania i oceniania treści publikowanych przez redakcję i innych Użytkowników, jak również dodawania zdjęć i filmów oraz awatarów.
 7. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe, jak również zamieszczanie treści bezprawnych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, jak również podszywanie się pod inne osoby.
 8. Użytkownik zarejestrowany może rozwiązać umowę z Administratorem poprzez usunięcie Konta.

§ 9

Zablokowanie Konta

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika zarejestrowanego, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu, bądź innych Użytkowników czy osób trzecich.
 2. Administrator może rozwiązać umowę przez zablokowanie Konta, bez wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji:
  1. naruszenia przez Użytkownika  zarejestrowanego postanowień Regulaminu,
  2. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników, Administratora lub osób trzecich,
  3. umieszczania na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
  4. gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usługi dostępnej za pośrednictwem Serwisu,
  5. gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób prowadzący do popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa,
  6. gdy Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób godzący w integralność systemu informatycznego Administratora.
 3. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika zarejestrowanego, który łamie postanowienia Regulaminu.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo zablokowania Konta w przypadku postępowania niezgodnego z § 7 Regulaminu.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
 6. Administrator zablokuje Konto w przypadku rozwiązania umowy.
 7. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora i ponownego założenia nowego Konta przez tę samą osobę Administrator zastrzega sobie prawo ponownego zablokowania Konta w przypadku ustalenia, że w dalszym ciągu zachodzą okoliczności uzasadniające zablokowane Konta.

§ 10

Odpowiedzialność

 1. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych osób.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych osób przez Użytkownika zarejestrowanego. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi Użytkownik zarejestrowany, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

 

§ 11

Reklamacje

 1. Użytkownik może składać do Administratora reklamacje na funkcjonowanie Serwisu.
 1. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Administratora wynikających z Regulaminu:
  1. pisemnie na adres korespondencyjny Administratora Warszawa 02-305, Aleje Jerozolimskie 142A,
  2. telefonicznie na numer wskazany na stronie internetowej www.autostuff.pl,
  3. faxem na numer wskazany na stronie internetowej www.autostuff.pl,
  4. drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@autostuff.pl lub inny adres e-mail wskazany na stronie internetowej www.autostuff.pl,
  5. ustnie do protokołu w siedzibie Administratora Warszawa 02-305, Aleje Jerozolimskie 142A. 
  6. Za dzień wniesienia reklamacji:
   1. pisemnej - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Administratora,
   2. telefonicznej - przyjmuje się dzień przyjęcia zgłoszenia telefonicznego przez pracownika Administratora,
   3. faxem - przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na numer faksu,
   4. drogą elektroniczną - przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej,
   5. ustnie do protokołu - przyjmuje się datę sporządzenia protokołu.
  7. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
  8. Administrator będzie rozpatrywał zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Użytkownika.
  9. Jeżeli reklamacja wniesiona przez Użytkownika nie zostanie uwzględniona w całości lub w części, Użytkownik może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Użytkownik ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego przed wyczerpaniem drogi postępowania reklamacyjnego.
  10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Administrator uczyni zadość uznanym roszczeniom Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.

§ 12

Wymagania techniczne

 1. Administrator będzie świadczył Serwis za pomocą środków technicznych, jakie uzna za optymalne dla prawidłowego wykonywania swoich zobowiązań.
 2. Administrator podejmie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji pomiędzy serwerem Administratora a urządzeniem końcowym Użytkownika, w sytuacji, w której podaje on swoje dane w celu rejestracji w Serwisie oraz za każdym razem, kiedy podaje swoje dane dla potrzeb zalogowania się w Serwisie.
 3. Do korzystania z Serwisu Użytkownik musi dysponować komputerem z dostępem do sieci Internet.
 4. Minimalne parametry techniczne komputera Użytkownika są następujące:
 • procesor 1.0 GHz;
 • pamięć RAM 512 MB;
 • przeglądarka:
  • Internet Explorer 8.0 lub nowsza,
  • Firefox 3.6 lub nowsza,
  • Opera 9.0 lub nowsza,
  • Chrome 11.0 lub nowsza,
  • włączona obsługa cookie,
  • zainstalowany plugin Flash 9.0 lub nowszy,
  • włączona obsługa JavaScript.
 1. Minimalne parametry dostępu do sieci Internet są następujące prędkość pobierania 512 kB/s prędkość wysyłania 256 kB/s .

§ 13

Zmiana Regulaminu

 1. Administrator powiadomi Użytkownika zarejestrowanego o każdej planowanej zmianie w Regulaminie, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed wejściem tych zmian w życie. O wszelkich zmianach Użytkownik zostanie powiadomiony poprzez niezwłoczne opublikowanie nowej wersji Regulaminu na łamach Serwisu, wraz z informacją daty ostatniej wersji.
 1. Użytkownik, który nie akceptuje planowanych zmian Regulaminu, może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w terminie 21 dni od daty powiadomienia go o planowanej zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji Regulaminu Użytkownik zarejestrowany powinien usunąć swoje Konto.
 2. Użytkownik nie może skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 w przypadku, gdy konieczność zmiany Regulaminu wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, w tym również usunięcia niedozwolonych postanowień umownych.
 3. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z przysługującego mu uprawnienia i nie wypowie umowy w terminie 21 dni od daty powiadomienia go o planowanych zmianach, zgodnie z ust. 2, będzie on związany postanowieniami zmienionego Regulaminu począwszy od dnia ich wejścia w życie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Administratora.
 4. Administrator może w trakcie trwania umowy wydać nowy Regulamin świadczenia usług albo dokonać zmiany treści regulaminu lub regulaminów konkretnych usług, w przypadku:
 5. dokonania przez uprawnione organy państwa zmiany przepisów prawa lub wydania orzeczeń mających lub mogących mieć w szczególności wpływ na określone treścią umowy prawa i obowiązki stron albo takich, które wpływają lub mogą wpłynąć na sposób świadczenia usługi albo przepisów lub orzeczeń nakładających określone obowiązki lub udzielające określonych uprawnień stronom umowy albo nakładających określone obowiązki osobom trzecim albo przepisów podatkowych lub innych nakładających nowe podatki, opłaty albo zmieniających sposób ich spełnienia,
 6. zmiany warunków technicznych świadczenia usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym,
 7. wywołanych postępem technologicznym lub decyzją władz zmian w zakresie zasad komunikacji sieci Internet lub też zmiany zasad organizacyjnych sieci Internet,
 8. siły wyższej,
 9. zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Administratora, w tym takich, których skutkiem nie jest następstwo prawne, z tym jednak zastrzeżeniem, że zmian nazwy Administratora nie stanowi zmiany Regulaminu.
 10. zmiany podmiotu świadczącego inną usługę.

§ 14

Przepisy końcowe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.autostuff.pl/regulamin.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy również za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: redakcja@autostuff.pl
 3. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.

 

Reklama

Najnowsze