Marquard Media Polska na sprzedaż. Redakcje pracują bez zmian

Marquard Media Polska na sprzedaż. Redakcje pracują bez zmian
20.05.2024

Po przedłużającym się procesie sanacyjnym Sąd Rejonowy w Warszawie ogłosił upadłość wydawnictwa Marquard Media Polska w kwietniu 2021 roku. 

 

Za­in­te­re­so­wa­ni na­by­ciem Przed­mio­tu sprze­da­ży, w ra­mach Po­stę­po­wa­nia upa­dło­ścio­we­go, pro­sze­ni są o skła­da­nie ofert (bez­wa­run­ko­wych, pi­sem­nych i spo­rzą­dzo­nych w ję­zy­ku pol­skim) w nie­prze­kra­czal­nym ter­mi­nie do dnia 3 czerwca 2024 ro­ku, go­dzi­na 12:00 w kan­ce­la­rii Syn­dyk Alek­san­dry Stryn­kie­wi­cz-Kon­drac­kiej. Wy­daw­nic­two Ma­rqu­ard Me­dia Pol­ska, któ­re je­sie­nią 2019 ro­ku zre­zy­gno­wa­ło z wy­da­wa­nia pra­sy dru­ko­wa­nej, sku­pia się na sfe­rze di­gi­ta­lo­wej. Mi­mo trud­nej sy­tu­acji ryn­ku me­dial­ne­go przed­się­bior­stwu uda­je się roz­wi­jać pro­duk­ty in­ter­ne­to­we. Re­dak­cje sku­piają się rów­nież na roz­bu­do­wie so­cial me­diów i dzia­łu wi­deo.

 

Wydawnictwo Marquard Media Polska, które jesienią 2019 roku zrezygnowało z wydawania prasy drukowanej, skupia się na sferze digitalowej.

 

 

 

 

Do wydawnictwa należą serwisy internetowe: Kozaczek.pl, Papilot.pl, Zeberka.pl, Ckm.pl, Autostuff.pl i Supermamy.papilot.pl. W Marquard Media Polska pracują 23 osoby.

 

 

 

Polecane wideo

Komentarze
Ocena: 5 / 5
Polecane dla Ciebie